ขอบเขตการให้บริการ

เบอร์โทรศัพท์ 02-763-2828 ต่อ 2933

ขอบเขตการให้บริการ

ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2008

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ISO26000:2010

OHSAS18001:2007

ISO/IEC17025:2005

ฝึกอบรม In-house Training

ฝึกอบรม Public Training

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด

ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ (ETU ร่วมกับ UAE) ,ที่ปรึกษาและฝึกอบรมมาตรฐานสากล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ,ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ETU ร่วมกับ UAE)