ความเป็นมา

เบอร์โทรศัพท์ 02-763-2828 ต่อ 2933

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทถ้วน มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 3 ซอยอุดมสุข 41 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เป็นบริษัทฯ ให้บริการในการจัดฝึกอบรม สัมมนา ฝึกอบรมภายใน (In-house Training) และพัฒนาบุคลากร ด้วยกระบวนการ และเทคนิคที่ทันสมัย เพื่อผลิตบุคคลากรมืออาชีพให้กับสถานประกอบการที่ขอใช้บริการ

เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดขยะมูลฝอยและกากของเสีย ศึกษาความเหมาะสมของโครงการและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสังคม และสุขภาพ การจัดการผังเมืองและภูมิสถาปัตย์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และมวลชนสัมพันธ์

ปี : 2017