บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด


ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ (ETU ร่วมกับ UAE)
ปรึกษาและฝึกอบรมมาตรฐานสากล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ETU ร่วมกับ UAE)

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด

ความเป็นมา

ความเป็นมา

เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดขยะมูลฝอยและกากของเสีย                   

ขอบเขตการให้บริการ

ขอบเขตการให้บริการ

ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ (ETU ร่วมกับ UAE) ,ที่ปรึกษาและฝึกอบรมมาตรฐานสากล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ,ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ETU ร่วมกับ UAE)

แผนการฝึกอบรม

แผนการฝึกอบรม

  • Public Training
  • In-House Training

ภาพและกิจกรรม

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด

ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ (ETU ร่วมกับ UAE) ,ที่ปรึกษาและฝึกอบรมมาตรฐานสากล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ,ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ETU ร่วมกับ UAE)