บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด


ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ (ETU ร่วมกับ UAE)

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)

ปรึกษาและฝึกอบรมมาตรฐานสากล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ETU ร่วมกับ UAE)

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด

ความเป็นมา

ความเป็นมา

เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดขยะมูลฝอยและกากของเสีย                   

ขอบเขตการให้บริการ

ขอบเขตการให้บริการ

ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ (ETU ร่วมกับ UAE) ,ที่ปรึกษาและฝึกอบรมมาตรฐานสากล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ,ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ETU ร่วมกับ UAE)

แผนการฝึกอบรม

แผนการฝึกอบรม

  • Public Training
  • In-House Training

ภาพและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!!!สิทธิประโยชน์ สำหรับสถานประกอบการในภาคเหนือ

เปิดรับสมัครเข้าร่วม "โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 2 ภาคเหนือ" โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวจากผู้เชี่ยวชาญถึงสถานประกอบการ ฟรี !!!
รับจำนวนจำกัด สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน ตั้งแต่ 8 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการ ให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นทีที่ 2 ภาคเหนื่อ ประจำปี พ.ศ.2562

Poster ประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการ ให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นทีที่ 2 ภาคเหนื่อ ประจำปี พ.ศ.2562

Brochure ประชาสัมพันธ์โครงการ

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด

ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ (ETU ร่วมกับ UAE) ,ที่ปรึกษาและฝึกอบรมมาตรฐานสากล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ,ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ETU ร่วมกับ UAE)